Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2014

dreamerathlete
Reposted fromoll oll viamisery000 misery000
dreamerathlete
Nadzieja to wspaniała rzecz... Może najlepsza na świecie. A dobre rzeczy nie umierają.
— "Skazani na Shawshank" (1994)
Reposted fromxalchemic xalchemic viamisery000 misery000
dreamerathlete
5504 5cdf
dreamerathlete
dreamerathlete
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię. 
— Marek Hłasko; Listy do Matki
Reposted fromnewnightmare newnightmare viamisery000 misery000
dreamerathlete
2454 83c5 500
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamisery000 misery000
dreamerathlete
6074 4564
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamisery000 misery000
dreamerathlete
9321 de21 500
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viamisery000 misery000
dreamerathlete
8446 6d4f 500
Reposted fromLarcz Larcz viamisery000 misery000
dreamerathlete
5132 4045
Reposted fromphilomath philomath viamisery000 misery000
dreamerathlete
0802 2954
dreamerathlete
Nie zadowalaj się byciem przeciętną. Przeciętność jest tak samo blisko dna jak i szczytu.
Reposted fromcompanypfk companypfk viamisery000 misery000
dreamerathlete
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viamisery000 misery000

February 15 2014

dreamerathlete
     
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viatedibea tedibea
dreamerathlete
2399 ed23 500
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viaRavyna Ravyna
dreamerathlete
dreamerathlete
Reposted fromrzorek rzorek viaRavyna Ravyna
dreamerathlete
3402 b716
Reposted fromscorpix scorpix viaRavyna Ravyna
dreamerathlete
8147 911e 500
Reposted fromkaha kaha viaRavyna Ravyna
dreamerathlete
7141 b4fe
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viatedibea tedibea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl